overzicht diensten

[29-08-2016 | 3769 views]

Wij streven naar een integraal bouwproces, waarbij we intensief betrokken zijn van initiatief tot en met uitvoering. Enkel op deze wijze is het mogelijk om het ambitieniveau dat wordt vastgesteld aan het begin van een project ook daadwerkelijk te realiseren.

ontwerp stedenbouw
► opstellen gebiedsvisie
► ontwerp structuurplan / masterplan
► opstellen beeldkwaliteitsplan
► supervising deelprojectenurban design
► preparation area vision
► design of masterplan
► establish quality plan
► supervising subprojects

ontwerp architectuur / interieur
► analyse en haalbaarheidstudie
► schetsontwerp / voorlopig ontwerp / definitief ontwerp
► vervaardigen situatietekeningen / terreininrichting / terreinprofielen
► vervaardigen bouwkundig tekenwerk (plattegronden, gevels, doorsneden, details)architectural design / interior design
► analysis and feasibility study
► sketch / preliminary design / final design
► location plans / site design / terrain profiles
► architectural drawings (floor plans, facades, sections, details)

visualisatie
► vervaardigen fotorealistische 3d impressies
► produceren volledige projectanimaties met virtueel projectbezoekvisualization
► photorealistic 3D impressions
► producing of complete animations with virtual project visit

presentaties
► vervaardigen hoogkwaliteit digitale projectpresentaties
► verzorgen van professionele (bewoners)-presentaties
► coördinatie en gespreksleiding van workshops en brainstormsessiespresentations
► manufacturing high-quality digital project presentations
► providing professional (people) presentations
► Coordination and moderation of workshops and brainstorming sessions

omgevingsvergunning
► toetsing bestemmingsplan
► coördinatie projectbesluit / wijziging bestemmingsplan
► toetsing bouwbesluit
► vervaardigen bouwbesluit tekeningen
► toetsing gebruiksbesluit
► vervaardigen indelingstekeningen gebruiksbesluit
► toetsing activiteitenbesluitenvironmental permit
► review of zoning
► coordination change of zoning
► building code review
► building regulations drawings

bouwfysica
► berekenen Energieprestatie (EPN)
► berekenen warmtetransmissie (isolatiewaardes, koudebruggen)
► berekenen ventilatievoorzieningen
► berekenen spuivoorzieningen
► berekenen nagalm building physics
► calculating Energy Performance (EPN)
► calculating heat transfer (insulation values​​, thermal bridges)
► calculating ventilation provisions
► calculating air-drainage facilities
► calculating reverberation

advisering
► materialisatie
► bouwmethoden en -technieken
► ontwikkeling energieconcept
► energiescanconsultancy
► materialization
► construction methods and techniques
► developing energy concept
► energy scan

contractvorming
► vervaardigen bouwkundig bestek
► vervaardigen installatietechnisch bestek woningbouw
► vervaardigen bestektekeningen
► begeleiden aanbestedingsprocedure
► vervaardigen verkoop/verhuurtekeningencontract formation
► architectural specifications
► technical specifications housing projects
► contract drawings
► consultancy tender procedure
► sales / rental drawings

bouwvoorbereiding
► projectcoördinatie
► vervaardigen werktekeningen construction preparation
► project coordination
► technical drawings

projectmanagment
► directievoering incl. verslaglegging en opleveringsrapportage
► uitvoeringsbegeleiding
► coördinatie stuurgroep/bouwteam/klankbordgroepproject management
► project management including accounting and delivery reporting
► construction management
► coordination committee / project team / advisory group

ICT
► CAD op basis van BIM technologie
► CAD/CAM en 3d-2d conversies
► beheer en hosting website, blog en projectboekenICT
► CAD-based BIM technology
► CAD / CAM and 3D-2D conversions
► management and hosting website, blog and projectbooks

lezingen
► inspirerende presentaties op gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en integraal ontwerpen
► projectbezoeken, -rondleidingen en projectspecifieke presentatieslectures
► inspiring presentations on climate adaptation, energy and integrated design
► project visits, tours, and project presentations

Nog vragen of wil je meer informatie? Neem contact met ons op!