duurzaamheid en energietransitie|sustainability and energytransition

[01-10-2011 | 6819 views]

Toepassing van duurzame materialisatie én de transitie naar energieopwekking zonder fossiele brandstoffen is een integraal onderdeel van onze ontwerppraktijk.Sustainable use of materialization and the transition to energy without fossil fuels is an integral part of our design practice.

Wauben Architects loopt voorop in het ontwikkelen van unieke Cradle2Cradle materiaaltoepassingen en innovatieve energieconcepten. Op dit moment realiseren we naast passiefhuis concepten al energieneutrale- en zelfs energieproducerende gebouwen!Wauben Architects is a leader in developing unique Cradle2Cradle material applications and innovative energy concepts. Right now we realize passive concepts, energy neutral and even energy-producing buildings!

Basisuitgangspunt is de opwekking van energie op locatie én het gebruik van zoveel mogelijk hoogwaardige lokale materialen. Naast het minimaliseren van energie- en onderhoudskosten zorgt dit voor een enorme reductie in CO2-uitstoot! Basic starting point is the on-site energy generation and use of quality local materials wherever possible. Besides the minimization of energy and maintenance costs, this results in huge reductions in CO2 emissions!

Vanaf het eerste concept worden oriëntatie, transparantie, zonwering en specifieke omgevingsfactoren door ons geanalyseerd en vertaald in een gedegen ‘low-tech’ ruimtelijk ontwerp. Hoogwaardige isolatie, details zonder koudebruggen en zeer hoge luchtdichtheid worden gecombineerd met passieve zonne-energie, gezonde ventilatie en ruime daglichttoetreding.
Zo ontstaat een aangenaam, groen en transparant gebouw – zonder ingewikkelde én onderhoudsintensieve installaties.
From the first concept we analyse orientation, transparency, shading and specific environmental factors and translate this into a solid low-tech spatial design. High quality insulation, detail without thermal bridges, high air-tightness are combined with passive solar, healthy ventilation and extensive daylighting.
This creates a pleasant, green and transparent building – without complex and maintenance intensive systems.

Duurzame materialisatie en energiereducerende/producerende elementen hoeven niet te worden verborgen. In onze architectuur zijn deze onderdelen prominent zichtbaar en onlosmakelijk onderdeel van de identiteit van een gebouw!Durable materialization and energy reducing / producing elements need not be hidden. In our architecture, these components are prominently visible and integral part of the identity of a building!

Lees verder over onze filosofieRead more on our philosohpy

Tags: , , , ,